štvrtok 19. apríla 2012

ŠVK 2012 - Program

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
PROGRAM ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
25. apríl 2012Registrácia účastníkov
25. 4. 2012    7.30 -   9.00  vestibul CH1

Program konferencie
9.00    Slávnostné otvorenie konferencie Aula CH1-1
9.20 - 10.00    Plenárna prednáška  Aula CH1-1
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. „Niekoľko poznámok z mojej cesty vedou a pedagogikou“

10.15 - 12.30    Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia  B1-301, B1-305, B1-307, B1-320, B2-302, B2-304
Environmentálna sekcia  B2-404
Chemická sekcia  CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia  B1-435, B2-446
Geologická sekcia  G-203, G-245
Didaktická sekcia  CH2-118

12.30 – 14.00    Občerstvenie pri posteroch
13.00 - 14.00    Posterová sekcia
14.00 - 17.00    Prezentácie príspevkov v sekciách
17.00 - 20.00    Spoločenský večer s programom  vestibul B1


GEOLOGICKÁ SEKCIA

Miestnosť G-203
Predsedajúci:    Doc. RNDR. Marián Fendek, CSc.
10.15 – 12.30

10.15 - 10.30    Tomáš Čeklovský: Fosílne nálezy cicavcov z jaskýň Šarkanova diera a Homološova diera (Volovské vrchy, východné Slovensko)
10.30 - 10.45    Júlia Zervanová: Brachypotherium sp. zo strednomiocénnych sedimentov lokality Bratislava – Dúbravka- pole (západné Slovensko): revízny výskum nálezového celku.
10.45 - 11.00    Tomáš Fuksi: Trofická štruktúra spoločenstva mäkkýšov vrchného bádenu z vrtov v okolí Rohožníka (Viedenská panva)
11.00 - 11.15    Samuel Rybár, Matúš Hyžný: Biostratigrafia hranice hoteriv a barém na lokalite Polomec pri Lietavskej lúčke (Strážovské vrchy, Západné Karpaty)

11.15 - 11.30    Prestávka

11.30 - 11.45    Barbora Šutarová: Kvalita podzemných vôd v útvare podzemných vôd SK1000600P
11.45 - 12.00    Dana Vrablíková: Časové zmeny výdatnosti vybraných prameňov kryštalinika
12.00 - 12.15    Michal Šujan: Litologický charakter a interpretácia sedimentačného prostredia vrchnomiocénnych sedimentov v severnej časti blatnianskej priehlbiny
12.15 - 12.30    Radovan Šimek: Vyhodnotenie odtokových pomerov v povodí Žitavy

13.00 - 14.00    Prezentácie posterov
14.00 - 14.30

14.00 - 14.15    Martin Krajňák, Miroslav Bielik: 3D interpretácia tiažového poľa: hustotné modelovanie v Turčianskej kotline
14.15 - 14.30    Kristína Bátorová: Technológia PSInSAR a jej využitie na monitorovanie deformácií zemského povrchu

Miestnosť G-245
Predsedajúci:    Doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

10.15 – 12.30
10.15 - 10.30    Marián Petrák, Roman Tóth, Simona Škultétyová: Potenciál vylúhovateľnosti arzénu a antimónu z antropogénneho materiálu odkaliska Slovinky
10.30 - 10.45    Brigitta Snárska: Minerálne zloženie spinelového peridotitu pri obci Komárovce
10.45 - 11.00    Petra Rusinová: Predbežné výsledky experimentálneho štúdia podmienok vzniku tripuhyitu (FeSbO4)
11.00 - 11.15    Anežka Radková, Bronislava Voleková: Minerálne a chemické zloženie banských odpadov odkaliska Markušovce

11.15 - 11.30    Prestávka


11.30 - 11.45    Alexander Kubač: Hydrotermálna Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Marianka (Malé Karpaty)
11.45 - 12.00    Jaroslav Kozák: Ag-teluridy na lokalite Treibolc pri obci Hodruša-Hámre
12.00 - 12.15    Róbert Polc: Vzorkovanie odpadov s obsahom drahého kovu a následný vplyv na cenu odpadu
12.15 - 12.30    Samila Hrvanovic: Petrographic and EMP study of metamorphic rocks from the Variscan basement of Dinarides (Vranica Mountains, Bosnia and Herzegovina)


13.00 - 14.00    Prezentácie posterov


14.00 - 14.45
14.00 - 14.15    Tomáš Drotár: Využitie blízkej digitálnej fotogrametrie pri stanovení koeficienta drsnosti puklín (JRC)
14.15 - 14.30    Michal Grinč, Miroslav Bielik, Hermann Zeyen: 2D integrované geofyzikálne modelovanie v karpatsko – panónskej oblasti
14.30 - 14.45    Juraj Littva: Neotektonika severných svahov Nízkych Tatier v oblasti Liptovského Jána

Posterová sekcia

41.    Marián Bošanský, Harald Stümpel, Tina Wunderlich, Martin Proksch, Roman Pašteka, Jana Mellnerová: Geofyzikálny prieskum archeologickej lokality eneolitickej bošáckej kultúry pri Podolí
42.    Lucia Čanecká, Marek Bujdoš: Zmena štruktúry a povrchových vlastností goethitu pri jeho tepelenej transformácií na hematit
43.    David Kušnirák, Ivan Dostál: Prieskum podzemných priestorov komplexom geofyzikálnych metód – príkladová štúdia Dvorníky
44.    Alexander Lačný: Kuchynsko-orešanský kras vo svetle nových poznatkov (jaskyne Sová 1 a Husí stok 1)
45.    Rudolf Lénárt, Jozef Hók: Transpresiou indukovaná exhumácia kryštalinika zoborskej časti Tribeča.
46.    Mariana Pašiaková, Helena Tkáčová, Miroslav Bielik: VES v strednej časti dunajskej panvy
47.    Diana Porubská: Zmena zásob vody v povodí Ľupčianky
48.    Branislav Pramuk: Porovnanie časových zmien výdatností a teploty vody z vybraných prameňov Spišsko – Šarišského regiónu na príklade prameňa č. 1845 V Podrožnom potoku (Lenartov)
49.    Adam Straka: Charakter zdrojovej oblasti flyšových sedimentov Klapskej jednotky bradlového pásma
50.    Peter Šmál: Puklinová zeolitová mineralizácia intermediárnych hornín stredoslovenských neovulkanitov

Zdroj: fns.uniba.sk/?svk

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |