streda 15. februára 2012

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2012

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2012 sa bude konať 25. apríla 2012. Miestom konania, tak ako po minulé roky je pôda Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK). 

Cieľom podujatia je poskytnúť študentom z rôznych, domácich a zahraničných univerzít príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Odborná komisia vyberie z každej hlavnej sekcie (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej) víťazný príspevok, ktorého autorovi udelí dekan PriF UK diplom za najlepší príspevok ŠVK v danej sekcii spolu s vecnou resp. finančnou cenou. 

Na ŠVK budú odovzdané aj Ceny Sigma-Aldrich za najlepší príspevok z oblasti biológie a chémie, a Ocenenia prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách. Výstupom vedeckého podujatia so zahraničnou účasťou je recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN. Podrobnejšie informácie o prihláškach, termínoch a podmienkach účasti sú dostupné na webovej stránke www.fns.uniba.sk/svk alebo prostredníctvom sociálnej siete http://www.facebook.com/svkprifuk.
Študentské vedecké konferencie (ŠVK) majú na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je ich organizátorom, dlhú tradíciu. Ide o vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou. Výstupom podujatia je recenzovaný zborník príspevkov s ISBN, ktorý dostane každý aktívny účastník konferencie. Recenzentmi sú renomovaní odborníci v jednotlivých prírodovedných oblastiach. Komisia zložená z docentov a profesorov fakulty vyberie za každú sekciu jeden príspevok, autor ktorého dostane vecnú resp. finančnú cenu a diplom od dekana PriF UK, za najlepší príspevok konferencie v danej sekcii.
Na ŠVK budú odovzdané aj Ceny Sigma-Aldrich za najlepší príspevok z oblasti biológie a z oblasti chémie, a Ocenenia prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách. Fakulta tieto konferencie na svojej pôde usporadúva už niekoľko desaťročí. Termín konania sa pripravovaného vedeckého podujatia je stanovený na 25. apríla 2012. Miestom konania, tak ako po minulé ročníky je pôda fakulty. Zameranie konferencie pokrýva široké spektrum prírodovedných oblastí, cez biológiu (antropológia, botanika, fyziológia rastlín, genetika, mikrobiológia, virológia, molekulárna biológia, zoológia, živočíšna fyziológia, etológia), biotechnológie, chémiu (analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna a teoretická chémia, jadrová chémia a rádioekológia, organická chémia), geológiu (aplikovaná a environmentálna geofyzika, geológia, paleontológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, mineralógia, petrológia), geografiu (fyzická geografia, geoekológia, humánna geografia, demogeografia, kartografia, geoinformatika, diaľkový prieskum zeme, regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny), environmentalistiku (eksozológia, fyziotaktika, geochémia, krajinná ekológia, pedológia), až po didaktiku prírodných vied, psychológie a pedagogiky.
Na ŠVK býva prezentovaných čoraz viac príspevkov z oblasti palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách. Cieľom konferencie je poskytnúť študentom príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Študenti svojou aktívnou účasťou získavajú praktické skúsenosti pri formulovaní záverov, zovšeobecňovaní a prezentácií výsledkov, a seba ako osobnosti. Získavajú prehľad o stave výskumu na iných vedeckých pracoviskách.
Študentská vedecká konferencia prispieva k vyššej atraktivite štúdia na fakulte. Má veľký význam pre vedenie fakulty, garantov študijných programov, učiteľov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich na fakulte. Aktívnymi účastníkmi konferencie sú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia (bez PhD.), a to nielen z PriF UK, ale aj z iných univerzít, vrátane účastníkov z okolitých krajín. Počet aktívnych účastníkov z roka na rok rastie. V roku 2011 navštívilo ŠVK viac než 800 účastníkov, z čoho takmer polovicu predstavovali prezentujúci študenti. Podujatie má značný edukačný význam aj pre neprezentujúcich účastníkov. Študentské vedecké konferencie na PriF UK začínajú čoraz viac navštevovať aj študenti stredných škôl a gymnázií.
Podrobnejšie informácie o prihláškach, termínoch a podmienkach účasti, ako aj program konferencie nájdete na webovej stránke www.fns.uniba.sk/svk alebo sociálnej sieti http://www.facebook.com/svkprifuk

0 komentárov :

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |